Кои са основните проблеми на бизнеса при работата с данни

Основни проблеми при работата с данни

Информацията е основен стратегически ресурс на всяка компания. На пълноценното ѝ използване вече не се гледа само като на условие за оптимизиране дейността на организацията, а все по-често като предпоставка за успешното функциониране на бизнеса изобщо. Въпреки това, компаниите все още масово не успяват да използват пълния потенциал на данните.

Причината за това до голяма степен се корени в остарелият подход към работата с данни, който много от компаниите все още прилагат. При много от тях анализите продължават да са концентрирани в ръцете на малка група служители, отговорни за създаването и актуализирането на справки и отчети за нуждите на мениджмънта. Това на практика лишава голяма част от екипа от възможността активно да търси отговори на ежедневните си бизнес предизвикателства в данните.

Ето 4 от най-често срещаните проблема, с които се сблъсква бизнеса при работата с данни

1. Несъответствие между броя на хора, които имат въпроси към данните и броя на хора, които могат да създадат нужните справки

Днес все още едва около 8 % от служителите в една организация могат да базират ежедневната си работа на данните. Същевременно малка част от екипа е натоварена със създаването и актуализирането на справки, отчети и графики. В преобладаващата част от случаите тези данни са предназначени за нуждите на мениджмънта, а потребителите от по-ниските равнища трябва да чакат продължително и търпеливо, за да получат достъп до нужната им информация.

Това неминуемо води до намаляване ефективността на работа, неудовлетвореност у служителите и създава предпоставки за възникване на друг голям проблем – търсенето на алтернативни източници на информация и възникване на различни версии на истината.

Съвременен подход при работата с данни

2. Неконсистентност на информацията

В динамичната среда на съвременния бизнес, потребителите нямат време да чакат продължително за достъп до справки и анализи, с помощта на които да намерят отговор на въпросите, с които се сблъскват ежедневно. Принудени да чакат, те често търсят алтернативни източници на информация, с която да намерят решения на належащи въпроси. Това неминуемо води до компрометиране консистентността на информацията и реално създава ситуации, при които по едни и същи въпроси различните потребители се базират на различни данни.

Липсата на единен, проверен и прецизно поддържан източник на достоверна информация, който всички в компанията да приемат и използват като единствен източник на истина, е сред най-съществените грешки при работата с данни, които могат да доведат до много съществени негативни последици за бизнеса.

3. Невъзможност да се види пълната картина на бизнеса

Огромният обем на данните, които генерира всеки бизнес и най-вече тяхната разпокъсаност и изолираност затруднява бизнес потребителите да получат цялостен поглед върху важната за тях информация.

Много компании все още са в ситуация, в която различни източници на данни бълват информация в най-различни на пръв поглед несъвместими формати. Невъзможността тези данни да бъдат интегрирани и използвани като един пълноценен източник на информация лишава потребителите от възможността да получат цялостен поглед върху бизнеса.

Това от своя страна може да доведе до редица проблеми като се започне от неефективното и непълноценно използване на самите данни и се стигне до пропуснати възможности и ползи за бизнеса.

4. Статичност на справки и отчети

Статичните отчети и визуализации на данни, които бизнеса масово използва и днес, са полезни за представяне на това, което се е случило с бизнеса в определен период от време, но трудно могат да дадат отговор на постоянно възникващите въпроси, които различните звена на компанията могат да имат към едни и същи данни.

Без възможността активно да се изследват данните в различни сечения и от различни ъгли, за да се открият причинно-следствени връзки, да се идентифицират тенденции и да се отговори на текущо възникващи въпроси, бизнеса често се озовава в ситуация да управлява автомобил, разчитайки само на огледалото за обратно виждане.

 

Ако искате да научите как можете да оптимизирате работата с данни във Вашата организация, не пропускайте нашия безплатен онлайн трейнинг „Как да спестите време и пари при работата с данни“

Да, искам да науча как мога да спестя време и пари при работата с данни

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy