ERP Add-ons

Add-ons

Разширете възможностите на Microsoft Dynamics 365 Business Central (Dynamics NAV) с допълнителни модули, разработени специално, за да отговарят на нуждите на вашия бизнес
Запитване Научете повече

Ние знаем какво е необходимо, за да превърнем Dynamics 365 Business Central във вашата корпоративна  ERP системата

Разработените от нас допълнителните функционалности към водещото ERP решение Dynamics 365 Business Central се базират на богатия ни опит и детайлно познаване както на възможностите на системата, така и на нуждите на бизнеса в България. Нашите софтуерни приложения правят ERP системата още по-интуитивна за използване и повишават ефективността на работа.

С помощта на разработените от Тим ВИЖЪН България допълнителни функционалности (Add-ons):
 • Привеждате Business Central в съответствие със законодателните изисквания и добрите счетоводни практики в България;
 • Получавате една напълно локализирана на български език ERP система;
 • Управлявате с лекота специфични направления от дейността си като ТРЗ, складови стопанства, автомобилен парк и др.;
 • Автоматизирате разсрочването на приходи и разходи, месечното приключване и формирането на пълна производствена себейстойност и ред други.

Нашите допълнителни модули улесняват и ускоряват работата с ERP системата

Разработената от нас българска локализация привежда Microsoft Dynamics 365 Business Central в съответствие с всички изисквания на законодателството в страната и дава възможност ERP системата да бъде използвана за управление на бизнеса в България.

Модул „Българска функционалност“ е допълнителна разработка, която обогатява стандартните ДДС и Интрастат функционалности на Business Central (Dynamics NAV) с документи, справки и опции, като:

 • Специфични ДДС документи за продажба – дебитно известие и протокол за продажба без издаване на фактура
 • ДДС протокол при вътреобщностни сделки в ЕС
 • ДДС дневници за покупки – включва всички документи за покупка за съответния месец
 • ДДС дневници за продажби – включва всички документи за продажба за съответния месец
 • Месечна ДДС декларация
 • VIES декларация
 • Специфична функционалност за обработка на ДДС, съгласно българското законодателство
 • INTRASTAT справка за получени стоки от компании в ЕС за съответния месец
 • INTRASTAT справка за изпратени стоки към компании в ЕС за съответния месец
 • Специфична функционалност за обработка на INTRASTAT, съгласно българското законодателство
 • Функционалност Булстат – за въвеждане на данни за клиенти и доставчици, както и за проверка за валидността на въведените данни

Microsoft AppSourceМодул „Българска функционалност“ е наличен и в Microsoft AppSource

В разработването на модул „Разширена българска функционалност” се вложени дългогодишният опит на Тим ВИЖЪН България и познанията ни за специфичните предизвикателства пред бизнеса в България, като същевременно решението отговаря на най-строгите изисквания и стандарти на Microsoft.

Модулът включва функционалности, които са възприети като стандарти на добрата счетоводна практика в България, но не се изискват от българското счетоводно законодателство, както и функции, които правят системата по-гъвкава и атрактивна за българските компании.

 • Кореспондиращи сметки
 • Справка „Главна книга“
 • Справка „Оборотна ведомост“
 • Справка „Оборотна ведомост по нива на аналитичност“
 • Справка „Хронология на счетоводна сметка“
 • Справка „Хронология на счетоводна сметка по нива на аналитичност“
 • Приходни и Разходни касови ордери
 • Справка „Инвентарна книга на дълготрайните активи”
 • Справка „Данъчен амортизационен план“

Microsoft AppSourceМодул „Разширена Българска функционалност“ е наличен и в Microsoft AppSource

Приложението „Български език“ осигурява пълен и верифициран превод на всички функционалности на системата, включително заглавия и полета, менюта, действия и помощна информация.

Изключително лесно за инсталиране, приложението дава на българските потребителите на Business Central Online по света възможността да се възползват от всички предимства на системата на родния си език и така да повишат своята ефективност на работа.

Microsoft AppSource Приложение „Български език“ е достъпно в Microsoft AppSource.

От приложението могат да се възползват не само потребителите на облачната версия на ERP системата, но и такива, използващи on-premises версии на Business Central (18.1 и по-висока). За да научите как можете да добавите български език към своето on-prem решение за управление на бизнеса, свържете се с нашия екип още днес.

Модул „ТРЗ“ улеснява процеса по изчисляване на месечната заплата в компанията, създаване и извеждане на всички изисквани от българското законодателство документи и генериране на необходимите за дейността отчети и справки.

 • Изчисление на възнаграждения и бонуси
 • Работа със сменни графици
 • Изчисление на дължими осигуровки и данъци
 • Разпределение на служителите по групи, в зависимост от вид на договора, категория труд и други
 • Отчитане на вноски по застраховки, доброволно осигуряване, кредити, запори, дарения и други
 • Автоматично осчетоводяване на разходите и плащанията директно и в счетоводния модул
 • Генериране на файлове за преводи на плащанията в банков формат
 • Генериране на различни видове справки в удобен за работа вид
 • Разпределяне на служителите и разходите им по зададени аналитичности
 • Подготовка на файлове за регистрация на трудови договори, Декларация 1, Декларация 6, подаване на информация с описи на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО

Microsoft AppSource    Приложението „ТРЗ“ е налично и в Microsoft AppSource

Модул „Управление на складови стопанства“ използва като база основната функционалност на Microsoft Dynamics NAV / Business Central за управление на склад и я разширява и допълва в следните направления:

Автоматизиране и контрол на работата в склада, посредством интеграция с hand-held и други външни устройства
 • Автоматична идентификация и проследяване на артикул до ниво партида/пале/контейнер с hand-held устройства.
 • Преброяване при получаване на артикул чрез сканиране на етикета от доставчика.
 • Генериране на адрес за складиране на всеки получен артикул, пале или контейнер.
 • Потвърждение за експедиция на правилен артикул чрез сканиране на артикул/клетка.
 • Оптимизиране на вътрешно складови премествания – генериране на вътрешно складови премествания в рамките на една или между няколко зони, с предложение за изходящи/входящи адреси на преместването за всяко пале/контейнер и задачи за преместване към конкретни мотокари.
 • Ускоряване проверката на наличност: Сравнение на регистрираната в системата и реалната наличност на палети/контейнери по адреси.
Управление на качество
 • Регистриране на резултат от анализ на качеството по партида, сериен номер или контейнер и поддръжка на история на промените.
 • Зониране на склада, в зависимост от дейностите, които се извършват в съответната зона.
 • Указване на позволение и забрана за вход/изход на партида/сериен номер/контейнер от зоната.
Управление на работен поток
 • Дефиниране на логически зони (според типа операции, които се извършват в тях) и физически зони (напр. нискостелажни и високостелажни зони, зона от тип стек и др.).
 • Генериране на задачи към отговорните служители/машини.
 • Генериране на статистически справки за работата на склада.

Модул “Транспорт и логистика“ обслужва дейността на транспортните фирми, като поддържа:

 • Картотека на превозните средства
 • Следене срокове на документи (сертификати, застраховки и т.н.)
 • Следене на настъпилите повреди и щети по автомобили и водачи
 • Дефиниране на маршрути
 • Дефиниране на цени на маршрути
 • Обработка на пътни листове
 • Дефиниране на цени на маршрути и автоматизирано фактуриране
 • Следене на разходи по автомобили
 • Издаване на заповеди за командировка
 • Обработка на отчети за разход на водача
 • Следене на карти за зареждане на гориво (от веригите бензиностанции)
 • Импорт на данни за зареденото гориво от справките на основните вериги бензиностанции
 • Автоматизирано изписване на изразходваното гориво – на база разходни норми или реално отчетена консумация

Модулът позволява генерирането на справки по пътни листове, автомобили и шофьори:

 • Изминати километри
 • Разходи
 • Данни от бордовия компютър
 • Сертификати
 • Повреди/щети
 • Настройка на индивидуални справки на база данните за извършените курсове в системата

Microsoft AppSource    Приложението „Транспорт и логистика“ е налично и в Microsoft AppSource

Модул „Разсрочване на приходи и разходи” включва функционалност, която позволява лесно и бързо разсрочване още в момента на възникване на приход или разход. Това премахва необходимостта от ежемесечно установяване на тези разходи и приходи и последващото им признаване.

Функционалността може да се използва както през документите за покупка и продажба (например за фактури за годишен абонамент, застраховки, лицензи), така и през свободни операции (например за местни данъци и такси). За всеки документ се създава индивидуална схема за разсрочване на разходите за следващите периоди.

Предимства:

 • Работи се еднократно с всеки документ
 • Избягва се опасността да бъде пропуснат някой запис
 • Силно намалено време за обработка

Функционалността  може да се използва и за осчетоводяване на приходи и разходи за минал период, когато съответния документ е издаден в настоящия период.

Функционалността на модула позволява месечните обороти на избрани счетоводни сметки и по избрани параметри да бъдат приключвани в края на месеца. Обикновено се използва за приключване на сметките за приходи и разходи, но е възможно при необходимост да се използва и за други. Най-честото приложение на модула е използването му за изчисляване на пълна себестойност на продукцията (разпределение на общите/непреки разходи в себестойността на произведения продукт на база зададени алгоритми). Дава възможност за настройка на различни бази за разпределение на производствените разходи, в зависимост от нейната същност.

Кратко описание на функционалността на модула:

 • Автоматизирано приключване на приходните и разходните сметки по аналитични категории с помощта на пакетно задание
 • Изчисляване на пълна производствена себестойност, включваща разходите за материали, преките нематериални производствени разходи – амортизации, заплати, осигуровки, енергия и непреки производствени разходи – външни услуги и други разходи
 • Разпределение на общите разходи по звена:
  • На база фиксирани проценти (наеми, охрана, столова)
  • Пропорционално в зависимост от  вида на производственото звено (охлаждане, пречиствателна станция)
  • На база отчети за свършена работа (поддръжка)
 • Разпределение на непреките разходи върху себестойността на продукцията:
  • Общите разходи за всяко звено се разпределят само върху продукцията, преминала през него
  • При извършване на разпределението на непреките разходи могат да се използват различни ключове за разпределение, в зависимост от звеното (например количество, технологично време, труд)

Реализирани ползи

 • Формиране на пълна, точна и анализируема себестойност
 • Корекция на себестойността на продажбите
 • Вярна информация за печалбата от всеки продукт
 • По-лесно месечно приключване
 • Разпределение на разходи за реклама, маркетинг, транспорт и др.
 • Съпоставка на приходите и разходите по продуктови линии

Microsoft AppSource   Приложението „Месечно приключване“ е налично и в Microsoft AppSource

Екипът на Тим ВИЖЪН България създаде и успешно регистрира СУПТО решение, привеждащо разработената от нас българска локализация на ERP системата Microsoft Dynamics NAV/Business Central в съответствие с текущите разпоредби на Наредба Н-18.

Промените в Наредба Н-18 (нови чл. 52а – 52м) във връзка с разпоредбите на чл. 118, ал. 14 – 18 от ЗДДС въведоха редица изисквания към т.нар. „софтуер за управление на продажбите в търговски обект“ (СУПТО), в категорията на който попадат и ERP системите за управление на бизнеса. След влизането в сила на Наредбата (на 01.08.2020 г.) търговските обекти, приемащи плащания в брой, няма да могат да осъществяват дейността си, ако не използват за целта лицензиран СУПТО софтуер.

За да отговори на всички изисквания, поставени от Наредба Н-18, нашият екип вложи не малко време и усилия в разработването на решение, което да гарантира безпроблемна работа на нашите настоящи и бъдещи клиенти.

Нашето СУПТО решение е регистрирано под номер 777 в Публичния електронен списък на софтуерите за управление на продажби в търговските обекти по чл. 118, ал. 16 от ЗДДС

Модул „Автоматизирано въвеждане на валутни курсове“ е създаден с цел съкращаване на времето и ръчния труд, влагани при ежедневното обновяване курсовете на основните валути според фиксинга на БНБ в ERP системата.

Разработената допълнителна функционалност:

 • Елиминира изцяло нуждата от ръчно актуализиране на валутни курсове в системата
 • Съкращава значително времето и усилията при работата с чужди валути
 • Отстранява възможността за допускане на неточности в счетоводните записи поради погрешни или неактуални валутни курсове

Разработената функционалност използва като източник на информация сайта на БНБ и е приложима за всички версии на Microsoft Dynamics NAV и Dynamics 365 Business Central. Решението позволява предварително да се избере в кой ден и/или час да се стартира процеса по обновяване фиксингите на валутите, с които работи компанията, в ERP системата.

Приложението „Интеграция със Speedy“ улеснява и ускорява процеса по експедиране на стоки и материали чрез водещата в България куриерска компания Спиди. Приложението естествено се вписва във функционалността на Dynamics 365 Business Central и позволява създаване на товарителници, изпращане на заявки за куриер и експедиране на пратки директно в рамките на вашата ERP система.

 • Посочвате директно в Business Central от кой склад да бъдат взети артикулите за изпращане;
 • Оптимизирате процеса по изпращане, като избирате артикули, които вече сте изписали чрез осчетоводена експедиционна бележка за продажба във вашето ERP решение;
 • С лекота модифицирате пратките чрез нанасяне на ръчни корекции (при нужда) и указване нуждата от палетизация;
 • Незабавно виждате детайлна разбивка на различните такси и финален разход за експедицията на пратките директно в Business Central;
 • Опростявате логистиката с автоматизирани заявка за посещение от куриер
 • В ERP системата си имате изчерпателна информация за всички куриерски пратки, изпратени чрез Speedy, което гарантира пълна прозрачност и контрол.

Microsoft AppSourceПриложението „Интеграция със Speedy“ вече е налично и в Microsoft AppSource

Искате да научите как Microsoft Dynamics ще оптимизира управлението на вашия бизнес?