Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на дигитални системи за управлението на вашата компания със средства по Европейски програми
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на софтуерни решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение и кандидатстването за европейско финансиране.

Активни и предстоящи европрограми

(Информацията е базирана на данни от Индикативната годишна работна програма за 2023 г. на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“. До официалното обявяване на процедурата, е възможно тя да претърпи промени.)

Очаквано обявяване: м. Септември 2023 г.

Основната цел на тази процедура е да подпомогне цифровата трасформация и оптимизирането на производствените процеси в малките и средни компании, за да се повиши техния капацитет и да се постигне по-добра конкурентоспособност и активно пазарно присъствие.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия, които работят в сферата на творческите индустрии и занаятите, както и семейни МСП, които са притежание на повече от един член на дадено семейство.

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • придобиване на машини, съоръжения, оборудване и софтуерни продукти, чрез които да се постигне оптимизиране на производствените процеси на компаниите

Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): от 50 000 до 150 000 лв.

Размер на безвъзмездно финансиране: 50 %

Общ бюджет по процедурата: 117,5 млн. лв.

Актуална информация

След изтичане срока за подаване на проектни предложения (до 16,30 ч. на 19.12.2022 г.) Министерство на иновациите и растежа оповести, че за финансиране по процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурност за МСП“ са кандидатствали над 7 600 компании, които се състезават за общ бюджет от 30,6 млн. лв. Предстои класирането на постъпилите проектни предложения като се очаква списъка на одобрените фирми да бъде обявен в началото на февруари 2023 г.

Статус: приключило кандидатстване

Основната цел на тази процедура е да насърчи повишаване нивото на дигитализация на малките и средни предприятия (МСП) и да ускори цифровия преход на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Предприятията могат да кандидатстват за внедряване на системи и модули за оптимизиране управлението на бизнеса (включително ERP, CRM и BI системи); решения и услуги за дигитален маркетинг, както и софтуери и услуги в областта на киберсигурността.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия от множество сектори на икономиката, с изключение на тези, които вече се финансират по други секторни програми или упражняват дейност в отрасли Селско, горско и рибно стопанство; Добивна промишленост; Строителство; Образование; Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване; Дейности в областта на информационните технологии и Информационни услуги.

Кандидатстващите предприятия трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. както следва:

Категория предприятиеНетни приходи от продажби (2021 г.)
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

Не могат да кандидатстват за финансиране компании, които вече са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, производствени и логистични процеси (вкл. цялостни ERP системи или отделни модули за управление на веригата на доставките, управление на складово стопанство, управление на производство или управление на продажби на дребно; CRM системи и BI платформи)
  • ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
  • ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

Размер на безвъзмездната помощ: от 3 000 до 20 000 лв.

Размер на безвъзмездно финансиране: 100 % (не е допустимо съфинансиране на разходи за изпълнение на инвестиции от страна на кандидатите)

Общ бюджет по процедурата: 30 600 000 лв.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания