Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на ERP, CRM и BI системи във вашата компания със средства по Европейска програма
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.

Предстоящи европрограми

/информацията е базирана на Индикативната годишна работна програма на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2019 г., одобрена на 30.11.2018 г./

 

Очакван старт на прием на проекти: м. март 2020 г.

Основната цел, която стои пред процедура „Дигитализация на МСП“, е да помогне за развитие на управленския капацитет и растежа на малките и средни предприятия чрез разработване и внедряване на специализирани системи и приложения за управление на бизнеса. Чрез процедурата ще могат да се финансират разработването и внедряването на ERP, CRM и BI системи за фирмено управление и анализ.

За да бъде постигната тази цел, ще бъдат разпределени 30 000 000 евро (58 674 900 лв.) под формата на безвъзмездна финансова помощ по одобрените проекти.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране ще могат да кандидатстват:

  • Микро, малки и средни предприятия
  • Предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите

Финансови параметри на процедурата:

  • Общ размер на предвидената безвъзмездна финансова помощ (БФП): 58 674 900 лв. (30 мил. евро)
  • Размер на БФП за проект: от 50 000 лв. до 391 166 лв.
  • Максимален процент на съфинансиране: 70 %

Допустими проектни дейности за финансиране:

  • Разходи за услуги по разработването и внедряването на системи за управление на бизнеса, управление на взаимоотношенията с клиенти, бизнес анализи и др.
  • Инвестиционни разходи за придобиване на ERP, CRM, MOM/MES, BI и други системи за управление, както и придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи, които допринасят за въвеждането на базираните на ИКТ системи

 

Приемът на проекти за кандидатстване по процедура „Дигитализация на МСП“ се очаква да започне от март 2020 г. Очаквайте допълнителна информация за точната дата на старт на процедурата.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания