Бизнес услуги

Европейско финансиране

Финансирайте внедряването на дигитални системи за управлението на вашата компания със средства по Европейски програми
Запитване Научете повече

Европейски програми за вашия бизнес

Внедряването на софтуерни решения за управление на бизнес процесите във вашата организация е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение и неговото внедряване за постигане на заложените в проекта по финансиране цели и положителни резултати. На разположение сме и при всички въпроси, които могат да възникнат в процеса на кандидатстване за еврофинансиране.

Активни и предстоящи европрограми

BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Очаквано обявяване: декември 2023 г.

Основната цел на тази процедура е да подпомогне цифровата трансформация и оптимизирането на производствените процеси в малките и средни компании, за да се повиши техния капацитет и да се постигне по-добра конкурентоспособност и активно пазарно присъствие.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия, които работят в сферата на творческите индустрии и занаятите, както и семейни МСП, които са притежание на повече от един член на дадено семейство.

Допустими проектни дейности за финансиране:

 • разходи за придобиване на машини, съоръжения и оборудване, чрез които да се постигне оптимизиране на производствените процеси на компаниите
 • разходи за придобиване на специализиран софтуер, който да подпомогне подобряването на производствените процеси
 • разходи за създаване на онлайн магазин, чрез който да се подобри пазарното присъствие на компанията (не повече от 10 000 лв.)

Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): от 15 000 до 150 000 лв.

Максимален интензитет на помощта: до 75 % за семейни предприятия и предприятия в областта на творческите индустрии и до 85 % за занаятчийски предприятия

Общ бюджет по процедурата: 117 514 155 млн. лв., разпределен съответно:

 • за Семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии – 111 514 155 лв.
 • за Предприятия, осъществяващи занаятчийски дейности – 6 000 000 лв.

BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията”

Основната цел на тази процедура е да подпомогне българските предприятия в процеса на внедряване на продуктови иновации, както и иновации в бизнес процеси в една от 5 тематични области, сред които:

 • Информатика и ИКТ
 • Мехатроника и микроелектроника
 • Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии
 • Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии
 • Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране могат да кандидатстват съществуващи микро, малки и средни предприятия, както и малки предприятия със средна пазарна капитализация, които са регистрирани преди 31.12.2020 г. и са реализирали следните нетни приходи от продажби за 2022 финансова година:

 • микро предприятие – над 100 000 лв.
 • малко предприятие – над 300 000 лв.
 • средно предприятие – над 1 000 000 лв.
 • малко предприятие със средна капитализация – над 2 000 000 лв.

Допустими проектни дейности за финансиране:

 • Задължителни дейности
  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА);
  • Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).
 • Незадължителни дейности
  • Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация;
  • Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП): от 50 000 до 500 000 лв. (микро и малки предприятия) или до 800 000 лв. (средни предприятия).

Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ не трябва да надхвърля:

 • за микро предприятия – 100% от средногодишните нетни приходи от продажби на кандидата за 3-годишен период (2020 г., 2021 г. и 2022 г.);
 • за малки предприятия – 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на кандидата за 3-годишен период (2020 г., 2021 г. и 2022 г.);
 • за средни предприятия и малки предприятия със средна пазарна капитализация – 25% от средногодишните нетни приходи от продажби на кандидата за 3-годишен период (2020 г., 2021 г. и 2022 г.).

Процент съфинансиране: между 20% и 50% в зависимост от избрания тип помощ, мястото на изпълнение на проекта и категорията на кандидата.

Общ бюджет по процедурата: 293,4 млн. лв.

BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия

Актуална информация

След изтичане срока за подаване на проектни предложения (до 16,30 ч. на 19.12.2022 г.) Министерство на иновациите и растежа оповести, че за финансиране по процедура „Решения в областта на ИКТ и киберсигурност за МСП“ проектни предложения са подали над 7 600 компании. След внимателен преглед и класиране за финансиране са предложени 1 599 проекта, кандидатствали за суми между 6 000 и 20 000 лв.

Статус: приключило кандидатстване

Основната цел на тази процедура е да насърчи повишаване нивото на дигитализация на малките и средни предприятия (МСП) и да ускори цифровия преход на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ).

Предприятията могат да кандидатстват за внедряване на системи и модули за оптимизиране управлението на бизнеса (включително ERP, CRM и BI системи); решения и услуги за дигитален маркетинг, както и софтуери и услуги в областта на киберсигурността.

За кого е предназначена процедурата:

За финансиране могат да кандидатстват микро, малки и средни предприятия от множество сектори на икономиката, с изключение на тези, които вече се финансират по други секторни програми или упражняват дейност в отрасли Селско, горско и рибно стопанство; Добивна промишленост; Строителство; Образование; Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване; Дейности в областта на информационните технологии и Информационни услуги.

Кандидатстващите предприятия трябва да са регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г. и да са реализирали нетни приходи от продажби за 2021 г. както следва:

Категория предприятиеНетни приходи от продажби (2021 г.)
Микро предприятие≥ 41 000 лева
Малко предприятие≥ 82 000 лева
Средно предприятие≥ 123 000 лева

Не могат да кандидатстват за финансиране компании, които вече са получили ваучер по процедура BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Допустими проектни дейности за финансиране:

 • ИКТ услуги и решения за оптимизиране на управленските, производствени и логистични процеси (вкл. цялостни ERP системи или отделни модули за управление на веригата на доставките, управление на складово стопанство, управление на производство или управление на продажби на дребно; CRM системи и BI платформи)
 • ИКТ услуги и решения за дигитален маркетинг, платформи, уебсайтове и мобилни приложения
 • ИКТ услуги и решения за осигуряване на киберсигурност в предприятията

Размер на безвъзмездната помощ: от 3 000 до 20 000 лв.

Размер на безвъзмездно финансиране: 100 % (не е допустимо съфинансиране на разходи за изпълнение на инвестиции от страна на кандидатите)

Общ бюджет по процедурата: 30 600 000 лв.

Искате да знаете повече за нашите софтуерни решения?

Ще се радваме да ви демонстрираме техните възможности и да обсъдим как биха подобрили конкурентните позиции на вашата компания