Предоставяме бързи и ефективни решения на възникнали проблеми

Разгледайте най-често задаваните въпроси и открийте решение на вашия проблем. В случай, че не намирате това, което търсите, можете да се свържете с нашия екип за поддръжка.
Въпроси и отговори Задайте въпрос

Често задавани въпроси и техните решения накратко

В началото на всяка година, НАП актуализира номенклатурата с тарифни номера за целите на отчитането по Интрастат. За част от тарифните номера е зададено задължително отчитане на получено/експедирано количество в определена мерна единица. Това се прави в поле „Количество по допълнителна мярка“ в Интрастат декларацията и в поле „Кол-во в Митническа ЕдМ“ в MS Dynamics NAV. За артикулите с тарифни номера, за които се изисква деклариране на количество в допълнителна единица, полето е задължително за попълване, а за всички останали, полето трябва да е празно, за да бъде приет файла. Попълването на полето в Журнал Интрастат зависи от това дали за тарифния номер на съответния артикул в NAV е зададена изискваната от НАП допълнителна мерна единица. Ежегодно тарифните номера трябва да се проверяват и актуализират, за да са в съответствие с номенклатурата на НАП. За повече детайли, виж потребителско ръководство за изготвяне на Интрастат декларации.

Системата не генерира тези редове автоматично. Те трябва да се въведат ръчно, след като са генерирани останалите редове за артикули. Попълват се ръчно и съответните полета за тарифен номер, количество, сума, държава на произход и т.н.

В началото на всяка година, НАП актуализира номенклатурата с тарифни номера за целите на отчитането по Интрастат. Някои тарифни номера се премахват, а се въвеждат за използване нови. Ако тарифните номера в NAV не са актуализирани в съответствие с номенклатурата, то е възможно да са осчетоводени доставки/ експедиции с неактуални тарифни номера и това да бъде установено едва след генериране на редовете за Интрастат декларацията и подаване на файла. При наличие на подобна грешка, е необходимо да се създаде в системата и/или да се избере верният тарифен номер в картата на артикула и редовете в Журнал Интрастат да се изтрият и генерират наново.

За да включите запис от минал месец в папката за текущия статистически период в Журнал Интрастат, е необходимо при стартиране на функция „Избор на записи“ да се зададе начална дата – първият ден от миналия отчетен период. Записи, които са експортирани в минал период, няма да бъдат повторно генерирани в папката за текущия период. Ще се включат само записи от зададения период, които не са генерирани в друга папка.

Възможно е записите да са генерирани в друга папка. В такъв случай те няма да бъдат извлечени повторно в текущата. Необходимо е да се филтрират по дата осчетоводяване записите в таблица „Intrastat Jnl Lines“ и да се открие папката, в която са създадени, да се изтрият и създадат наново в папката за текущия статистически период.

При създаване на редове за коригираща декларация, в някои случаи, потребителите променят директно информацията в редовете, за които е подадена и приета основна декларация. Това е грешен начин на коригиране, който прави невъзможно подаването на коригираща декларация от NAV. Изискването на НАП е при подаване на корекции за вече подадена основна декларация да се изпрати старият ред, по начина, по който е подаден в основната декларация и нов ред с правилната информация. Двата реда се маркират съответно като стар и нов. За подадени записи, които трябва да се изтрият от системата на НАП се процедира по същия начин – не се изтрива старият ред, а се подава наново със статус за изтриване. По този начин софтуерът на НАП може да разпознае старата транзакция и да актуализира информацията.

Възможно е да са експортирани записи, в които липсва попълнена сума или количество. В редовете в Журнал Интрастат не трябва да има нули в нито едно цифрово поле.

Друга възможна причина за тази грешка е десетичният разделител, използван във файла. Приетият десетичен разделител в Интрастат декларацията е десетична точка. Ако десетичният разделител в локалните настройки на компютъра на потребителя, който генерира дневниците е запетая, то при генериране на XML файла, данните се експортират със запетая и се получава фатална грешка. Необходимо е системният разделител да е десетична точка, поне към момента, когато създаваме xml файл за Интрастат декларацията.

В случай, че фактура за ВОП трябва да бъде осчетоводена с дата в един период, а протоколът за самоначисление – в друг период, фактурата за доставката трябва да бъде с дата на осчетоводяване – съответният период за ДДС и да се използва разчетна сметка в редовете. Сумата по разчетната сметка се изчиства с дата от периода, когато е получена доставката чрез запис в Журнал свободни операции или запис за артикул/ДА. Ако фактурата за доставката се осчетоводи с дата на осчетоводяване, различна от датата на издадения ДДС протокол, то ще има разминаване на сумите за данъка по вътрешнообщностни придобивания в ДДС дневниците за покупки и продажби.

ДДС в случай на брак, липси, собствена употреба на стоки и т.н. се начислява като се използва формата за ДДС протокол в модул Продажби. В реда на протокола се използва сметката за разход или разчет, по която се отразява съответно сумата на начисления данък (срещу кореспондираща сметка – сметката за ДДС продажби) и ДДС счетоводна група на артикул – OTHERS „Други случаи“. Попълва се само полето за сума на данък.

Обикновено в този случай се касае за погрешно попълнена ДДС бизнес сч.група в карта на доставчик или клиент. Например – попълнена ДДС бизнес сч.група V0 за клиент от трета страна (V0 е ДДС група, която касае само доставчиците, а не клиентите и съответно за нея няма настройки за Продажби). В този случай потребителят може да зададе временно настройка, за да се генерира дневника и след подаване на ДДС декларацията, тази настройка да се премахне, за да не бъде използвана и в следващи периоди.

В случаи като този, когато записът за доставката трябва да бъде с дата на осчетоводяване в един период, а да бъде включена в ДДС дневник за друг период, може да се използва разчетна сметка. Фактурата се осчетоводява като документ с януарска дата, за да се начисли ДДС за януари и документа да бъде включен в ДДС дневника за януари. С декемврийска дата на осчетоводяване се изчиства сумата от разчетната сметка и се осчетоводява запис в Журнал свободни операции или запис за артикул.

Причината за тази грешка е наличието на зададена по подразбиране ДДС счетоводна група на артикули за някоя от използваните счетоводни сметки на реда. В този случай, системата пренася ДДС счетоводната група и в реда на журнала, в следствие на което системата изисква указване на стойност в поле „Общ тип осчет.“ (Покупка или Продажба), за да начисли ДДС. За да се осчетоводи записа без начисляване на ДДС, е необходимо да се изтрият попълнените автоматично ДДС счетоводни групи на реда (вкл. за кореспондиращата сметка), ако има такива.

ERP решенията обединяват всички отдели и функционални области на компанията в едно интегрирано софтуерно решение, което обслужва нуждите на всеки един от тях. По този начин различните отдели използват едни и същи данни, лесно споделят информация и комуникират един с друг. Интегрираният подход на работа позволява автоматизация и оптимизация на бизнес процесите, повишаване на конкурентоспособността и огромна възвръщаемост на инвестициите.

Цената на проектите по внедряване на системи за управление на бизнеса варира в зависимост от обхвата им – колко потребители ще използват системата, каква функционалност е необходима на клиента и т.н. За да бъде изготвена точна оферта за стойността на внедряването, е препоръчително да се направи среща с консултантите на Тим ВИЖЪН България, на която да могат да се запознаят по-подробно с бизнес процесите на компанията и нейните нужди.

Както и цената, така и времето за внедряване зависи от обхвата на проекта. След среща с консултантите на Тим ВИЖЪН България, те ще могат да изготвят точна оферта със стойност и времетраене на проекта.

ERP е интегрирано решение за управление на целия бизнес, което обхваща процесите във всеки отдел на компанията – управление на финансите, верига на доставките, складово стопанство, дистрибуция, производство, сервиз, взаимоотношения с клиентите, проекти и човешки ресурси.

CRM е интегрирано решение за управление на контактите, което се концентрира върху отношенията с потенциалните и настоящи клиенти. То покрива областите маркетинг, продажби и обслужване на клиенти.

BI е решение, чиято цел е използвайки натрупаните данни на компанията (в ERP, CRM, файлове или др.), да генерира необходимите за компанията и мениджмънта справки и бизнес анализи. С негова помощ могат да се анализират тенденции, да се определят проблемните сектори, както и да сегментират резултатите. То помага на хората, които вземат решения, да се ориентират бързо в ситуацията и да вземат правилни решения.

Не намирате отговор на своя проблем? Свържете се с нас.