5 ползи за производствените компании от внедряване на ERP решение

5 ползи от внедряване на ERP в производствените компании

За да спечелят и задържат клиентите си днес производствените компании трябва да могат да проектират, произведат и доставят продукти с най-високото възможно качество, във възможно най-кратките срокове и при минимални разходи. Тази нужда притиска предприятията да търсят варианти за постигане на по-висока ефективност и по-успешно представяне на пазара. Ключово в това отношение е наличието на цялостен поглед върху състоянието и функционирането на компанията.

Именно тук на преден план излизат съвременните ERP решения. Те обхващат в единна система процесите по цялостно управление на предприятието, включително самия производствен процес, координирането на взаимоотношенията с клиенти и доставчици, оптималното управление на складови наличности и доставки, управление на финансовите потоци, човешките ресурси и много други аспекти на бизнеса.

Кои са 5-те непосредствени ползи, които една производствена компания може да реализира от внедряването на ERP?

 

1. Пълен контрол над всички аспекти на бизнеса

Многобройните бизнес процеси, които ежедневно протичат в предприятието, непрекъснато генерират и обменят данни. Обхващането им в единна система осигурява пълен 360-градусов поглед върху функционирането на компанията, както и надеждна и проследима информация в реално време. Възможността за цялостен анализ на тази информация е от огромно значение при вземането на обосновани тактически и стратегически решения, коригиращи действия и активна реакция на случващото се в компанията.

ERP системите от ранга на Microsoft Dynamics NAV, обхващат всички процеси, протичащи в производството – от описание и дефиниция на структурата на изделията, операциите по обработка, връзката със складовите наличности, реалния прогрес по производствените поръчки до прецизно отчитане на разходите, направени за производството на изделието и неговата продажба.

2. Прецизно отчитане на производството

Прецизното отчитане на производството е едно от основните предизвикателства за всяко предприятие. Регистрацията на вложените материали, труд и машинно време е ключово за правилното формиране на себестойността на произведената продукция и подпомага съществено оперативното планиране и изпълнението в срок на подадените поръчки.

При стотици или хиляди производствени поръчки месечно, за мениджмънта на компанията е изключително важно да може да проследи в реално време коя операция се изпълнява по всяка една от тях, какво е оставащото време до излизането на готовата продукция в края на производствения процес и какви са свободните към момента производствени мощности. Интеграцията на ERP системите с други софтуерни продукти, отговарящи за прякото управление на производствения процес (като MES системи, SCADA и др.) съдейства за постигане на високо ниво на автоматизирано отчитане.

Въоръжение с тази информация предприятията могат да управляват по-добре производство, да прогнозират и планират по-точно, както и да провеждат анализи, с които да откриват възможности за оптимизиране на самите производствени процеси.

3.    Формирането на пълна производствена себестойност на готовата продукция

На база на опита си, натрупан при редица внедрявания на Microsoft Dynamics NAV във водещи производствени предприятия в страната, потвърдихме за пореден път от какво съществено значение за всеки тип производство е възможността да се анализира структурата на пълната производствена себестойност на продукти или полуфабрикати и да се определи тежестта на всяко разходно перо във формираната себестойност.

Тази информация не само служи като основа за провеждането на многобройни анализи, но също е от съществено значение за процеса на ценообразуване. Стъпвайки на прецизно изчислена пълна производствена себестойност, предприятията могат да бъдат много по-гъвкави и съответно по-конкурентоспособни при спечелването на трудни поръчки и клиенти.

4.    Оптималното планиране на материалните потребности и гъвкав производствен план

Прилагането на гъвкави правила за планиране на материалите, автоматизиране на процеса на поръчка, автоматизиране на процеса на преразпределение на материалите между складовете позволяват на производствените компании съществено да подобрят управлението на материалните запаси.

В резултат предприятията успяват да избегнат ситуациите на презапасяване или недостиг и постигат баланс между обезпечаване на производството и поддържането на оптимални складови наличности.

Благодарение на ERP системите предприятията имат възможността да планират (и препланира при изменение на условията) количествено продукцията и полуфабрикатите (включително при сложно производство на множество нива), необходими за удовлетворяване на търсенето, независимо каква е системата за производство – по поръчка, за склад или смесено, както и да отчитат прогнозните стойности за търсенето, когато изчислява този план.

Същевременно благодарение на факта, че ръководството разполага с достоверна и навременна информация за заетите и свободни мощности, наличието или липсата на суровини, материали и инструменти и статуса на текущите поръчки, то може да реагира с много по-голяма гъвкавост при постъпването на извънредни поръчки или да се възползва от динамично възникващи пазарни възможности.

5.    Постигане на по-висока клиентска удовлетвореност

В условията на съвременния, диктуван от клиентите пазар, доброто ценово предложение вече далеч не е единственият определящ фактор за спечелване на поръчки и създаване на дългосрочни партньорски отношения. Изпълнението на поетите ангажименти точно и в срок осигурява значително предимство в конкурентната надпревара за всеки клиент.

Способността на ERP системите за навременно откриване на потенциални конфликти в натоварването на производствените мощности и материална обезпеченост води до повишаване на точността на изпълнение на поетите поръчки.

Например след въвеждане в експлоатация на ERP решението Microsoft Dynamics NAV, едно от водещите предприятие за производство на прецизни металообработващи инструменти и окомплектовка за машини с ЦПУ в България – ВСК Кентавър-ИЗ Динамика – отчете почти трикратно увеличение на изпълнените в срок поръчки. Към момента предприятието реализира в срок над 95% от поръчките си и успява да привлече обратно клиенти.

 

С удоволствие ще ви разкажем повече за това как Microsoft Dynamics NAV помага да оптимизирате бизнеса си и да го направите по-ефективен, печеливш и конкурентоспособен. Свържете се с нас сега за насрочване на среща и демонстрация на ERP  решението.

 

Aвтор: Тим ВИЖЪН България за сп. Enterprise

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy