Пълна производствена себестойност и защо изчисляването ѝ е ключово за бизнеса

Изчисляване на пълна производствена себестойност в ERP

Изненадващо е колко много производствени компании и компании в сферата на услугите не са в състояние да изчислят прецизно пълната производствена себестойност на продуктите и услугите, които създават.  Разбира се, всеки бизнес трябва да може лесно да определи стойността на материалите и работната сила, които пряко се влагат в производствената дейност (съкратена себестойност), но това съвсем не е достатъчно за ефективното управление и качествени решения.

Какво на практика е пълна производствена себестойност и защо тя е важна за бизнеса?

Пълната производствена себестойност включва в себе си абсолютно всички разходи, свързани директно или косвено със създаването на даден продукт или услуга. Тук се отнасят както преките разходи за същинското производство, така и множество допълнителни и косвени разходи, като разходи за транспорт и мита, режийни разходи, административни разходи по организация и управление, разходи за реализация на продукцията и ред други.

Да можем да кажем каква част от тези косвени разходи се включва в себестойността на всеки продукт, който създаваме на практика означава да знаем колко реално ни струва той и за колко трябва да го продадем, за да можем наистина да реализираме печалба.

Компаниите често се затрудняват:

  • да определят какъв дял от косвените разходи следва да се отнесат към стойността на продукцията и кои нямат връзка с нея
  • да разпределят правилно разходи, отнасящи се за повече от един отчетен период (наеми, фактурирани на тримесечие, такси на годишна база и др.)
  • да разпределят правилно разходите в случаите на неравномерно производство, когато през различните отчетни периоди се произвеждат различен брой и вид артикули
Получавайте новини и полезни съвети от света на дигиталните решения за управление и анализ на бизнеса. Абонирайте се за нашия бюлетин

Какви могат да бъдат последиците от неточно изчислена производствена себестойност?

Пълната производствена себестойност пряко влияе върху пазарното представяне на компанията, тъй като от този показател директно зависи ценообразуването. Неправилно калкулираната себестойност може да има директно отражение върху продажбите и финансовото състояние на предприятието.

  • Неправилно калкулираната себестойност може да доведе до формиране на продажни цени, които на практика са по-ниски от реалната стойност на разходите, вложени в продукцията или обратно – много по-високи от нея, което ги прави неконкурентни на пазара
  • Без реална представа за пълната производствена себестойност е много трудно компаниите да бъдат гъвкави по отношение на цените и да знаят точно колко голяма отстъпка или бонуси за оборот могат да предложат на своите клиенти и контрагенти
  • Без ясна представа за себестойността на всеки отделен артикул е много трудно да се оценят печелившите и губещи продукти в портфолиото и то да се оптимизира по начин, който да носи максимална печалба.

Тези и ред други примери показват каква ключова роля за бизнеса играе пълната производствена себестойност. Ето защо прецизното ѝ изчисляване трябва да бъде приоритет за ръководството на всяка компания.

Как ERP системите съдейства за формиране на пълна производствена себестойност

Системите за управление на бизнеса осигуряват нужните инструменти за решаване на тази сложна задача. Съвременните ERP решения могат да поддържа последователност от автоматизирани разпределения и начисления за пресмятане вложените преки и косвени разходи по отделни звена, работни центрове и производствени операции и прецизно да калкулира себестойността на всяка единица продукция, услуга или проект на компанията.

Разработеният от Тим ВИЖЪН България модул „Месечно приключване и разпределение на производствените разходи“ към водещата ERP система Dynamics 365 Business Central автоматизира процеса по разпределение на преките и косвени производствени разходи по предварително дефинирани критерии и осигурява прецизна информация за  пълната себестойност на всеки артикул от портфолиото на компанията.

Това позволява не само по-висока гъвкавост в процеса на ценообразуването, но и помага за задълбочения анализ на структурата на разходите и идентифициране на възможности за оптимизация.

Модулът позволява автоматизирано разпределение на разходите в съответствие с техния характер на база на предварително зададени критерии, включително:

  • Разпределение на база на фиксирани проценти
  • Разпределение на база отчети за реално извършена работа
  • Разпределение спрямо периода на възникване на разходите или пропорционално разпределение, ако разхода се отнася за повече от един отчетен период
  • Разпределение на мита и акцизи върху стойността на транспортираните материали и стоки и други

При разпределението на разходите, системата използва цялата наличната информация от всички звена на предприятието, като например движенията в склада, информация за използвани машини, машинни групи и ресурси и други. По този начин разходите, отнасящи се за дадено звено, могат да бъдат разпределени само върху реално работилите машини и стойността на продукцията, която действително е преминала през тях.

Модулът позволява също така автоматично коригиране себестойността на произведената продукция при промяна на стойността на материалите, които са вложени в нея.

За да обобщим всичко казано до тук, прецизното изчисляване на пълната производствена себестойност е ключово за успешното функциониране на всяко предприятие, което създава продукти или услуги. То дава на ръководството мощни лостове за управление и анализ, които намират отражение в постигането на по-висока гъвкавост спрямо пазара и по-висока конкурентоспособност.

 

Искате да научите повече за възможности на предлаганите от нас ERP решения и ползите от тях? Ще се радваме да обсъдим конкретните нуждите на вашия бизнес и да демонстрираме как системите за управление биха помогнали да ги задоволите.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy