Земеделските производители могат да финансират внедряването на ERP софтуер с европейски средства

Еврофинансиране на земеделските стопани за внедряване на ERP системи

До 16.05.2018 г. земеделски производители и преработвателни предприятия ще могат да кандидатстват за финансиране по условията на подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Чрез Подмярка 4.2. ще могат да бъдат финансирани проекти за закупуване на земи, сгради, машини и софтуерни системи (включително ERP системи за управление на бизнеса), които да доведат до подобряването на цялостната дейност на предприятията от хранително-преработвателната промишленост, както и да повишат тяхната ефективност и конкурентоспособност.

По процедурата ще бъдат разпределени общо 166 243 000 лв., като за финансиране ще могат да кандидатстват проекти на стойност от 29 337 лв. (15 000 евро) до 3 911 600 лв. (за целия период на прилагане на ПРСР 2014 – 2020 г.). Безвъзмездната финансова помощ, която могат да получат кандидатите е:

 • до 50 % от допустимите за финансиране разходи (за проекти, подадени от МСП)
 • до 40 % допустимите за финансиране разходи (за проекти на големи предприятия)

За финансиране могат да кандидатстват земеделски стопани, групи или организации на производители и други юридически лица, чиито инвестиции са насочени към преработката на селскостопански продукти в някой от следните приоритетни сектори:

 • мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи мляко и млечни продукти;
 • месо и месни продукти;
 • плодове и зеленчуци, включително гъби;
 • пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти;
 • зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия;
 • растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло;
 • технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия;
 • фуражи;
 • гроздова мъст, вино и оцет.

Проектните предложения ще се приемат до 17.30 ч. на 16.05.2018 г., като кандидатстването е изцяло по електронен път чрез ИСУН 2020 на адрес: https://eumis2020.government.bg

Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо софтуерно решение за управление, което да доведе до цялостно оптимизиране на тяхната дейност, подготовката на изрядна проектна документация и кандидатстването за европейско финансиране. Не се колебайте да се свържете с нас.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy