Информационно обслужване АД

С помощта на Microsoft Dynamics NAV „Информационно обслужване“ АД постига цялостен финансов контрол над дейността и ефективно планиране и управление на ресурсите във всички поделения, като същевременно разполага с детайлна и точна информация, повишаваща качеството на вземаните управленски решения.

Информационно обслужване АД

С помощта на Microsoft Dynamics NAV „Информационно обслужване“ АД постига цялостен финансов контрол над дейността и ефективно планиране и управление на ресурсите във всички поделения, като същевременно разполага с детайлна и точна информация, повишаваща качеството на вземаните управленски решения.
Информационно обслужване АД е една от най-големите ИКТ компании в България и основен партньор на държавните институции при осъществяването на ключови ИТ проекти, свързани с информационните технологии и обезпечение на сигурността и функционалността на ключови държавни и общински структури.

Екипът на компанията включва над 300 висококвалифицирани програмисти, комуникационни специалисти, системни администратори и сервизни инженери, разпределени в клонова структура, покриваща всички областни градове в България.

Големият мащаб на дейността на компанията и нуждата от повишаване ефективността на управление на нейните финансови, човешки и материални ресурси, предопределиха вземането на решение за внедряване на интегрирана система за управление на бизнеса, която да централизира и автоматизира протичащите бизнес процеси.

Предизвикателства при внедряването:

Предизвикателствата при изпълнението на проекта бяха свързани както с големия мащаб на дейността на компанията-клиент, така и с необходимата интеграция на ERP системата с няколко вече функциониращи в дружеството софтуерни решения.

Обхват на внедреното ERP решение:

В рамките на проекта бяха внедрени както стандартни за системата, така и специално разработени от Тим ВИЖЪН България модули, подпомагащи ефективното и безпрепятствено функциониране на „Информационно обслужване“ АД, сред които:

  • Счетоводство
  • Месечно приключване и разпределение на разходите
  • Бюджетиране и финансов анализ
  • Управление на човешки ресурси и ТРЗ
  • Управление на продажби и доставки
  • Склад – количествено и стойностно управление на материалните активи
  • Управление на проекти

Реализирани ползи за клиента:

  • Благодарение на внедреното ERP решение, „Информационно обслужване“ АД има възможност да управлява максимално ефективно всички процеси, свързани с осъществяване на счетоводната дейност, управление на склад, съставяне и управление на бюджети по звена и проекти, както и управление на паричните потоци в компанията.
  • Microsoft Dynamics NAV спомага за оптималното проследяване, управление и отчитане на многобройните договори и проекти на дружеството на всеки етап от изпълнението им, а с помощта на специално разработения от Тим ВИЖЪН България модул „Месечно приключване и разпределение на разходите“, компанията получава изчерпателна и достоверна информация за пълната себестойност и реализираната печалба в различните направления на своята дейност.
  • Специфичният ТРЗ модул, също изцяло разработен от Тим ВИЖЪН България, съхранява и систематизира информация за многобройния екип на компанията и спомага за управлението на всички дейности, свързани с персонала във всички поделения на територията на страната.

В резултат на успешно реализирания проект, „Информационно обслужване“ АД разполага с корпоративно решение, която позволява постигане на цялостен финансов контрол над дейността и ефективно планиране и управление на ресурсите във всички поделения, като същевременно осигурява детайлна и точна информация, повишаваща качеството на вземаните управленски решения.