ГСИ-Балкани ЕООД

С помощта на Microsoft Dynamics NAV, ГСИ-Балкани ЕООД постигна автоматизация на дейностите по актуване и фактуриране на извършените строителни и ремонтни дейности и значително подобри координацията между отделните си звена.

ГСИ-Балкани ЕООД

С помощта на Microsoft Dynamics NAV, ГСИ-Балкани ЕООД постигна автоматизация на дейностите по актуване и фактуриране на извършените строителни и ремонтни дейности и значително подобри координацията между отделните си звена.

ГСИ-Балкани ЕООД е водеща строителна компания, специализирана в извършване на строително-монтажни дейности, изграждане на промишлени обекти, жилищни сгради и други комплексни строителства.

Компанията е основана през 2001 г. (тогава с името Балкани-ЛК ЕООД) като 100% дъщерно дружество на ОАО ГСИ (Русия) – една от най-големите и известни компании в промишленото строителство в Русия.

Освен широкия обсег дейности в областта на строителството, компанията също така изпълняване функциите на Главен изпълнител при реализация на инвестиционната програма и ремонтната дейност на ЛУКойл Нефтохим Бургас АД. В структурата му влизат машинно-монтажни управления, строителни управления, производствено-ремонтно и монтажно управление, подразделение „Сервизно обслужване”, база за ремонт на електродвигатели и трансформатори, цех за ремонт на арматура, помпи и компресори.

Обхват на внедреното ERP решение

Изборът на Microsoft Dynamics NAV като система за управление на бизнеса в компанията е обусловен от възможностите, които предлага за управление на специфичните бизнес процеси и покриване на изискванията за управление на запитвания и възлагания от клиенти, отчитане, актуване и фактуриране на дейностите.

Проектът по внедряване е изпълнен на два етапа. Първият етап обхваща процесите по финансово управление на проекти – остойностяване, актуване, фактуриране, работа с подизпълнители, управление на осигуряването с материали, управление на доставките, управление на вземания и задължения, финанси и счетоводство, както и ТРЗ модула, разработен от Тим ВИЖЪН България. Вторият етап автоматизира процесите по обслужване и управление на процесите по следене на договори и запитвания от клиенти, следене на потребности и разпределяне на човешки ресурс, актуване и фактуриране на извършената работа.

След успешният старт на ERP системата са постигнати следните резултати:

  • Автоматизиране на дейностите по актуване и фактуриране на извършените строителни и сервизни работи – ускоряване на процеса, намаляване на ръчния труд и допусканите грешки;
  • Подобряване на координацията между звената чрез осигуряване на единна система и информационна среда;
  • Чувствително намаляване на времето за извършване на определени дейности в работните процеси;
  • Формиране на себестойност и печалба по звена и конкретно извършени работи;
  • Осигуряване на информация за анализ на дейността, включително за натоварването на служителите в направление Сервиз, приходи, разходи и печалба по направления.