ГФК България ООД

GfK България управлява всички процеси, свързани с покупки, продажби, фактуриране на извършените услуги, управление на проекти и финанси с помощта на водещото ERP решение Microsoft Dynamics NAV, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

ГФК България ООД

GfK България управлява всички процеси, свързани с покупки, продажби, фактуриране на извършените услуги, управление на проекти и финанси с помощта на водещото ERP решение Microsoft Dynamics NAV, внедрено от Тим ВИЖЪН България.

GfK България е водеща компания в областта на маркетинговите проучвания в България.

Компанията е създадена през 1994 г. като дъщерна фирма на GfK Австрия и част от GfK Group. Основана преди 75 години като първата компания за проучване на пазара в Германия, GfK Group e една от водещите компании за маркетингови изследвания. Днес тя има над 130 дъщерни фирми и участие в други компании в 90 страни на пет континента.

GfK България предлага на своите клиенти пълен набор от маркетингови и социологически инструменти. Информационните услуги, които предоставя за промишлеността, търговията на дребно и сферата на услугите, се използват от компаниите при маркетинг, насочен към съществуващи и потенциални клиенти, както и за да се отличат от конкуренцията. GfK България е член на ESOMAR – Асоциация на маркетинговите агенции в България и Българската социологическа асоциация.

Обхват на внедреното ERP решение:

Първият проект по внедряване на Microsoft Dynamics NAV в GfK България е осъществен още през 2003 г. за версия 3.10 на продукта. Основната цел е системата за бизнес управление да предостави пълна финансова информация на ръководството на компанията.

По време на внедряването са обхванати всички процеси, свързани с покупки, продажби, управление на проекти и управление на финанси, както и фактуриране на извършените услуги (billing).

Част от този проект е и първото в България внедряване на модул за разходно счетоводство (Cost accounting) и модул за разпределение на непреките разходи на ниво проект, което дава възможност за изчисляване и проследяване на пълната себестойност на услугите по всеки проект.

В началото на 2009 г. е направена актуализация на системата към по-нова версия на ERP системата, като е прехвърлена пълната история на операциите. В допълнение, обновената система позволи оптимизация и цялостна автоматизация на дейностите по месечно приключване и по генериране на отчетите, изисквани от групата на ГФК.

В резултат на внедрените решения и модули, екипът на ГФК България се радва на реалните ползи от използването на системата:

  • Проследяване в реално време на съотношението приходи/разходи на ниво проект;
  • Формиране на печалбата на различни нива, включително и на ниво проект;
  • Навременно издаване на фактури и отразяването в тях на реално вложените ресурси за извършване на услугите;
  • Многократно съкращаване на времето за генериране и изпращане на отчети към GfK Group.