Актавис България ЕАД

Благодарение на внедреното ERP решение най-голямата фармацевтична компания в България оптимизира управлението на производствената си дейност, автоматизира и ускори процесите по складиране и постигна цялостен контрол върху бюджетирането и изчисляването на пълна производствена себестойност на произвежданата продукция.

Актавис България ЕАД

Актавис България ЕАД e част от глобалната Actavis Inc. – водеща международна компания във фармацевтичната индустрия, специализиралa се в разработка, производство и продажба на генерични, оригинални и биоподобни продукти

Актавис България e част от глобалната Actavis Inc. – водеща международна компания във фармацевтичната индустрия, специализирала се в разработка, производство и продажба на генерични, оригинални и биоподобни продукти.

Актавис България е най-голямата фармацевтична компания у нас по продажби в опаковки, производствен капацитет и продуктова гама. На българския пазар компанията предлага изключително богато продуктово портфолио, включващо над 290 позиции висококачествени генерични фармацевтични препарати за хуманна употреба, покриващи най-важните терапевтични групи. Производител е и на множество лекарствени продукти без рецепта, хранителни добавки и витамини.

Специфичните особености, с които се отличава дейността на компанията и нуждата от оптимизиране на протичащите в нея процеси, предопределиха вземането на решение за внедряване на ERP система за управление на бизнеса.

Обхват на проекта:

1. Внедряване на система за управление на складово стопанство

Оптимизиране складовото стопанство на Актавис България беше едно от основните предизвикателства на проекта. Внедрената ERP система обхваща всички входящи и изходящи потоци и вътрешноскладови операции, автоматизира складовите дейности (вкл. автоматизирано преразпределение на задачи при неравномерна натовареност на служители), позволява управление на различни складови зони (карантинни зони, зони с изисквания за съхранение, високостелажни и др.) и пълно проследяване и управление на партиди и контейнери.

Сред реалните ползи, които Актавис България постигна, са:

 • Минимизиране на времето за обработка на големи обеми от наличности с интензивно движение, благодарение на високата степен на автоматизация чрез използването на ръчни терминали (мобилни устройства);
 • Равномерно разпределение на натоварването между складовите служители и оптимизирани маршрути при извършване на складовите дейности;
 • Цялостно изключване на хартиената документация при работа в склада, благодарение на валидирането на складовата система по изискванията на Наредба 12 от Закона за лекарствата (за проследимост на складовите наличности);
 • Оптимизирано използване на складовото пространство чрез прилагане на система за приоритизиране при складиране и изписване на наличности.

 

2. Бюджетиране на разходи и формиране на пълна планова себестойност на продукцията

Нуждата от прецизно управление на бюджетите и себестойността на продукцията беше друго ключово предизвикателство при реализирането на проекта. От ERP решението се очакваше да осигурява възможност за разпределяне на непреките производствени и непроизводствени разходи по различни, дефинирани от потребителите, ключове. С помощта на тези ключове е възможно да се изчисляват съотношения на база времена по производствени операции, машинни и работни центрове, количество произведена продукция, преки производствени разходи и др.

При реализирането на проекта успешно бяха изпълнени изискванията на компанията за изчисляване на пълна производствена себестойност и възможност за формирането нa пълна производствена себестойност за бъдещи периоди.

Постигнатите благодарение на това резултати се изразяват в:

 • Автоматизация на работата по бюджетирането;
 • Многократно снижаване на времето за бюджетиране на разходите;
 • Коректно формиране на плановата себестойност;
 • Възможност прецизно да бъде оценено теглото на съответните видове разходи в общата себестойност на всеки артикул, което позволява своевременно да се предприемат различни мерки за тяхното намаляване.

 

3. Интеграция на MS Dynamics NAV с PASSX – система за управление на производствените процеси

В рамките на проекта успешно беше осъществена интеграция на ERP решението със съществуваща система за управление на производството. Интеграцията осигури двупосочна връзка между двете системи, която позволява обмен на данни за производствения график, номенклатура, технологични маршрути и рецепти на произвежданата продукция, движението на запаси от материали и суровини към и от производствените цехове и много други.

Преките ползи от тази интеграция се изразяват в:

 • Осигуряване на максимално качество и защита от грешки при производството на лекарствените средства;
 • Възможност за генериране на производствен график на база информацията от ERP системата;
 • Многократно намаляване ръчния труд на специалистите, отговорни за претеглянето;
 • Единна номенклатура на PASSX и MS Dynamics NAV и автоматична синхронизация между двете системи;
 • Получаване на информация в реално време за направената консумация по производствени поръчки.