Бизнес оптимизация – новото предизвикателство пред ERP внедряванията!

Предизвикателства пред бизнес оптимизацията

Доста дълго внедряванията на ERP системи бяха насочени най-вече към покриване на функционални и технически изисквания, които всъщност имат много малко влияние върху успешното реализиране на един проект.

Компаниите, които избираха ERP софтуер, взимаха решение, базирано основно на неговата функционалност. Това, от своя страна, доведе до фокусиране на доставчиците върху добавяне на все повече нови и нови функционалности. Стигна се до момент, в който във всяка  нова версия на продукта трябваше да има поне един нов модул, а във вече наличните модули – нови функции. Проблемът на тази концепция е, че се отделя твърде голямо внимание на софтуера като крайна цел на компанията, в резултат на което внедряванията започнаха да стават все по-продължителни, а ползите от тяхната реализация – все по-неясни. В повечето ERP системи, един бизнес процес може да бъде отразен по няколко различни начина, като това води по-скоро до объркване у потребителите, отколкото до реална полза за тях.

С времето най-добрите внедрители започнаха да осъзнават, че софтуера за управление на бизнеса е просто средство за постигане на по-добри и устойчиви резултати. Внедряването на ERP система не трябва да бъде самоцел, то е само средство за постигане на поставените цели. Това означава, че компаниите, които искат да постигнат реално подобрение на своите резултати, трябва да започнат да отделят повече време на бизнес процесите и тяхното Business optimization подобряване. Също така е необходимо да обръщат повече внимание на управлението на организационната промяна – да се обясни на служителите защо се налагат тези промени и как те ще улеснят работата им, както и да осигурят плавна и безстресова адаптация.

В таблицата по-долу са отразени идейните различия между СТАРИЯ Технически и НОВИЯ Бизнес подход за внедряване на ERP софтуер:

 

Технически подходБизнес подход
Подход към внедряванетоПросто да се направиДа се внедри бързо, но с нужното време, за да се случи както трябва
Дизайн на систематаДефиниране на технически изискванияДефиниране на изисквания към  бизнес процесите
ОбучениеОбучение за оперативна работа със систематаОбучение за работните процеси, използвайки ERP системата като средство за обезпечаването им
Измерване на успеваемостМинимизиране на техническите грешкиОсигуряване непрекъснатост на бизнеса и постигане на високи резултати
Управление на организационната промянаОбучение за използване на систематаИзграждане на разнообразие от комуникационни и обучителни инструменти

 

Докато в старата икономическа ситуация самото внедряване на ERP система вече водеше до подобрения, днес това не е достатъчно. За да бъде компанията конкурентоспособна и адекватна на промените на пазара, в основата на внедряването трябва да стоят оптимизирани бизнес процеси, които да бъдат подкрепени от ERP решението.

Потребители, които са обучени само да отразяват транзакциите в системата, не водят до конкурентно предимство за компанията, за разлика от служителите, които са обучени да използват софтуера за вземане на по-бързи и информирани решения. За да е успешно внедряването на ERP решение, то трябва да е спечелило служителите на своя страна. Те трябва да бъдат убедени и да вярват, че системата работи в тяхна полза и ги подкрепя, а не ги превръща в оператори на данни. Реалните ползи от ERP решенията се проявяват едва тогава, когато потребителите започнат да ги използват не само за въвеждане, но и за извличане на информация.

Истинските победители ще бъдат не тези компании, които сляпо се опитват да подобрят резултатите чрез добавяне на все повече нови функции, а тези, които успеят да накарат ERP системата да се вмести в цялостната им бизнес визия и цели.

 

Автор: Анастас Шопов

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy