Имерис Минералс България АД

С помощта на внедреното ERP решение, Имерис Минералс България планира и управлява успешно своите специфични процеси по поръчка, доставка и производство.

Имерис Минералс България АД

С помощта на внедреното ERP решение, Имерис Минералс България планира и управлява успешно своите специфични процеси по поръчка, доставка и производство.

Имерис Минералс България, наследник на Ес енд Би Индъстриъл Минералс, е компания с дългогодишни традиции в добива и преработката на нерудни полезни изкопаеми, част от френската мултинационална компания Imerys S.A.

Портфолиото на компанията включва над 50 вида продукти от бентонит, перлит и зеолит, а дейността му се реализира в две основни направления: добив на полезните изкопаеми и преработка на същите до получаване на краен продукт. Добивът се осъществява по открит способ, като суровините се преработват на три производствени площадки, разположени в близост до добивните участъци.

Нуждата от ERP решение в Имерис Минералс България

Основната потребност на компанията, подтикнала я към внедряване на цялостно ERP решение, е необходимостта да бъдат интегрирани различните информационни потоци и да се въведе оптимален модел за управление на поръчките и доставките с наличие на детайлна информация в процеса на планиране и управление на производствените процеси.

Обхват на внедреното ERP решение

В обхвата на системата влизат процесите по счетоводство, дълготрайни активи, продажби, склад, производство, доставки.  Като последващ проект е внедрен и допълнителен модул, разработен от Тим ВИЖЪН България – Персонал и ТРЗ.

През 2012 г. е реализиран и трети проект за преминаване към версия NAV 2009 и разширяване на възможностите на системата. Допълнителната функционалност, която вече е част от системата, включва ново месечно приключване, разпределяне на непряката себестойност с подобрено проследяване на разходите и изготвяне на справки, функционалност за разпределение на разходи за бъдещи периоди, използване на складови клетки за дефиниране на различните видове амбалаж, отчитане и въвеждане на данните и параметрите на различни производствени центрове.

Ползите за дейността си, които Имерис Минералс България отчита след внедряването, се изразяват в:

  • Значително подобрение на комуникацията с търговския отдел;
  • Оптимизация на процесите по обслужване на големия обем вътрешно-фирмени сделки;
  • Многократно намаляване на времето при генериране на разнообразни отчети и справки за целите на управлението и планирането, както и на специфични отчети, съобразени с корпоративните изисквания на компанията майка;
  • Възможност на компаниите от групата на Имерис Минералс България да подават и да следят статуса на своите поръчки директно в системата.