+359 2 976 13 13

Европейско финансиране

Внедряването на ERP, CRM и BI решения за управление на бизнес процесите във Вашата организация вече е възможно и с помощта на безвъзмездно финансиране със средства от еврофондове.


Тим ВИЖЪН България е в готовност да съдейства на своите клиенти при избора на подходящо решение, подготовката на проектната документация и кандидатстването за европейско финансиране.


Свържете се с нас сега, за да обсъдим възможностите за развитие на Вашия бизнес!

 

Процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“

Финансиране на ERP, CRM, BI с европейски средстваНово:   Управляващият орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 публикува пълен списък с проектите, предложени за финансиране по процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ 

 

За кого е предназначена програмата:

 • Микро, малки и средни предприятия, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите
 • Компании с минимум три приключени финансови години (2013, 2014 и 2015 г.)
 • Компании, реализирали минимален размер на нетни приходи от продажби общо за последните три приключени финансови години, както следва:
  • микро предприятия - над 250 000 лв.
  • малки предприятия - над 750 000 лв.
  • средни предприятия - над 3 000 000 лв.
 • Компании, развиващи своята основна икономическа дейност в някой от следните сектори:
  • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства
  • Интензивни на знание услуги
  • Нискотехнологични и средно нискотехнологични промишлени производства

 

Допустими дейности за финансиране:

 • Въвеждане и сертифициране на системи за управление в съответствие с изискванията на национални/европейски/ международни стандарти
 • Постигане на съответствие на продукти с национални/европейски/международни стандарти
 • Внедряване и сертифициране на добри производствени практики
 • Ре-сертификация на системите за управление
 • Реинженеринг на процесите в предприятията
 • Разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Инвестиции в ново оборудване и/или специализирани софтуерни приложения, допринасящ/и за въвеждането на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията
 • Услуги по използването на софтуер за управленски системи като услуга - SaaS (Software as a service)

 

Размер на финансирането:

 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) - 70% от стойността на проекта
 • Размер на БФП за проект - 50 000 до 391 166 лв.

 

Срокове:

 • Старт на процедурата – 16 юни 2016 г.
 • Краен срок за подаване на проектни предложения – 15 август 2016 г.

 

​Подробна информация за Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" и условията за кандидатстване за финансиране можете да намерите на адрес: http://www.opcompetitiveness.bg/

 

Често задавани въпроси:

1. Каква дейност следва да извършва дадено предприятие, за да може да кандидатства за финансиране по настоящата процедура? Допустими ли са предприятия, които извършват внос и търговия със стоки?


За да бъдат допустими за финансиране по настоящата процедура за подбор на проекти, кандидатите следва да развиват своята основна икономическа дейност и дейността, за която кандидатстват в една от определените в Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020 групи сектори на икономическа дейност съгласно тяхната технологична интензивност, както следва:

 • Високотехнологични и средно високотехнологични  промишлени производства (С20 „Производство на химични продукти“; C21 „Производството на лекарствени вещества и продукти“; C26 „Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти“;  С27 „Производство на електрически съоръжения“; С28 „Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение“; С29 „Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета“ С30 „Производство на превозни средства, без автомобили“);
 • Интензивни на знание услуги (J58 „Издателска дейност“; J59 „Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика“ ; J60 „Радио- и телевизионна дейност“ ; J61 „Далекосъобщения“; J62 „Дейности в областта на информационните технологии“; J63 „Информационни услуги“; М72 „Научноизследователска и развойна дейност“);
 • Нискотехнологични и средно нискотехнологични  промишлени производства (С10 „Производство на хранителни продукти“; С11 „Производство на напитки“; С13 „Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло“; С14 „Производство на облекло“; С15 „Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм“; С16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“; С17 „Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон“; С18 „Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители“; С19 „Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти“; С22 „Производство на изделия от каучук и пластмаси“; С23 „Производство на изделия от други неметални минерални суровини“; С24 „Производство на основни метали“; С25 „Производство на метални изделия, без машини и оборудване“; С31 „Производство на мебели“; С32 „Производство, некласифицирано другаде“; С33 „Ремонт и инсталиране на машини и оборудване“).

 

Във връзка с горепосоченото, предприятие, осъществяващо дейности, свързани с внос и търговия на стоки, не е допустим кандидат по процедурата.2. Допустими ли са разходи за интегриране на съществуващи и новозакупени системи за управление на бизнес процесите?


Допустимите разходи по настоящата процедура включват разходи за услуги за разработване и въвеждане на базирани на ИКТ софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, както и разходи за придобиване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА). Допълнително, в случай че предприятието има съществуваща система, която се нуждае от добавяне на нови елементи / модули, по процедурата са допустими дейностите за разработване/придобиване и на отделни модули към вече съществуваща/и такава/и система/и, но само в случай че тяхното въвеждане може да се удостовери с получаването на лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение, издаден/о от съответния доставчик/производител.


3. Ако кандидат иска да си закупи по Процедурата няколко различни системи за управление (обхващащи различни бизнес процеси), то допустимо ли е те да бъдат въведени като една интегрирана система и ако да, има ли някакви изисквания/особености в този случай, които да се имат предвид?


В конкретния случай е приложимо залагане на дейност за услуги по разработване и въвеждане на ИКТ базирани софтуери за управление на бизнес процесите в предприятията, при която предприятието има възможността да получи цялостно интегрирано решение, включващо управление на всичките бизнес процеси, от които има нужда и отговарящо напълно на спецификите на дейността му. В този смисъл, придобиването на интегрирана система е по преценка на кандидата, в зависимост от спецификата на проектното му предложение. В допълнение, в случай че в проектното предложение са включени дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги, кандидатите задължително трябва да представят в т.11 от Формуляра за кандидатстване обосновка за необходимостта предприятието да въведе съответния/ните ИКТ базиран/и софтуер/и за управление на бизнес процесите и описание на техническия, производствен и административен капацитет на предприятието от гледна точка приложимостта на предлаганите системи за управление, като представянето на обосновката е критерий за допустимост на проектните предложения, включващи дейности за насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.


4. Ако предприятие иска да смени наличната си ERP система с нова и по-ефективна такава, т.к старата вече не се поддържа и е морално остаряла, допустимо ли е закупуването на нова такава система, при положение, че в проектното предложение ясно са представени нуждите от това?


Условията за кандидатстване не съдържат ограничение предприятия, които към момента на кандидатстване разполагат с даден вид ИКТ базирани софтуер за управление на бизнес процесите в предприятията (напр. ERP система) да кандидатстват за придобиване/разработване на ИКТ базирани софтуер за управление на бизнес процесите в предприятията от ново поколение при спазване на всички изисквания и критерии за допустимост на дейностите и разходите по настоящата процедура.  При наличие на вече въведена в предприятието ERP система, която се нуждае от осъвременяване, по процедурата е допустимо и финансиране на дейностите за разработване/придобиване и на отделни модули към вече съществуващата  система, но само в случай че тяхното въвеждане може да се удостовери с получаването на лиценз/протокол/ръководство за функциониране на въведената ИКТ система/приложение, издаден/о от съответния доставчик/производител.  Следва да имате предвид, че кандидатите нямат право да подават проектни предложения по процедурата за вече започнали и/или реализирани дейности, или такива, финансирани по друг проект, програма или каквато и да е друга финансова схема, произлизаща от националния бюджет, бюджета на Общността или друга донорска програма.

 

Източник: http://www.opcompetitiveness.bg/index.php

Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства

Земеделските стопани също могат да се възползват от съвременните системи за управление, като финансират внедряването им чрез европейски средства по Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства".

Финансирането е насочено към повишаване конкурентоспособността на българското земеделие чрез модернизиране на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии в производството, опазване на околната среда, спазване стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.

 

Шанс да получат финансиране по тази програма имат проекти, които водят до подобряване цялостната дейност на земеделското стопанство, като например:
1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи;
2. насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;
3. опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци;
4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства;
5. подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство;
6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;
7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

За кого е предназначена програмата:

 • земеделски стопани (физически и юридически лица), които са регистрирани като такива и имат минимален стандартен производствен обем на земеделското стопанство не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро
 • признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти

 

Допустимите разходи, които могат да бъдат финансирани, са свързани със:

 • строителство, закупуване или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, която се ползва за земеделие
 • закупуване на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес
 • създаване и/или презасаждане на трайни насаждения
 • разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС
 • закупуване на съоръжения за пчеларство и оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти
 • закупуване на земя
 • рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване
 • закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг
 • ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи и други

 

Размер на финансирането:

Общият бюджет на програмата е в размер на 237 млн. евро, като одобрените проекти могат да разчитат на финансиране в размер на 50 % от сумата на допустимите за финансово подпомагане разходи. Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е в размер на 15 000 евро.

 

Срокове:

Проектните предложения могат да се подават в периода от 26 октомври до 7 декември 2016 г.

 

Подробна информация за условията за кандидатстване по Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства можете да видите ТУК

Процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

В рамките на тази процедура можете да кандидатствате за финансиране внедряването на софтуер за управление на човешките ресурси във Вашето предприятие.

 

За кого е предназначена процедурата:

 • Кандидатите могат да бъдат микро, малки, средни и големи предприятия, които имат право да осъществяват дейност на територията на Република България, в съответствие с българското законодателство
 • Кандидатът да разполага с финансов капацитет (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс за последната и текущата финансови години), доказващи неговата финансова независимост и рентабилност

 

Размер на финансирането:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 50 000 лева
 • Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ - 391 166 лева

 

Собствено участие на кандидата: 

 • За кандидати – микро, малки и средни предприятия, не се изисква съфинансиране
 • За кандидати – големи предприятия, се изисква минимално съфинансиране в размер на 20% от общата стойност на проекта

 

Срокове:

Краен срок за кандидатстване: 14 Юни 2016 г., 17:30 ч.

Решения, които предлагаме с тази услуга.
ERP системи
Microsoft Dynamics NAV
ERP системата Microsoft Dynamics NAV превръща б
Повече
Business Intelligence
Tableau BI Software
Повече от 70 000 компании от цял свят изпо
Повече
Business Intelligence
JetReports
JetReports - модерен инструмент за създаване на
Повече
CRM
Microsoft Dynamics 365 CRM
С Microsoft Dynamics 365 CRM превръщате контакт
Повече
ERP Add-ons
Add-ons
Допълнителните функционалности към Microsoft Dy
Повече
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни