+359 2 976 13 13

Допълнителните функционалности към Microsoft Dynamics NAV са разработени от нас на база богатия ни опит и детайлно познаване както на възможностите на ERP решението, така и на нуждите на бизнеса в България. Като част от Microsoft Dynamics NAV, допълнителните функционалности предлагат разширение на системата за отразяване на специфични работни процеси.

 

Тим ВИЖЪН България разработва и поддържа следните допълнителни функционалности (Add-ons):

 
 • Допълнителни функционалности към Microsoft Dynamics NAV, сертифицирани от Microsoft Българска функционалност
 • Разширена българска функционалност
 • Труд и работна заплата
 • Автоматизирано управление на складови стопанства
 • Автопарк
 • Разсрочване на приходи и разходи
 • Месечно приключване и разпределение на производствени разходи

Българска функционалност

Модул „Българска функционалност“ е допълнителна разработка към ДДС и Интрастат функционалностите в Microsoft Dynamics NAV, която привежда системата за работа съгласно изискванията на българското законодателство.

 

 • Специфични ДДС документи за продажба – дебитно известие и протокол за продажба без издаване на фактура
 • ДДС протокол при вътрешно общностни сделки в ЕС
 • ДДС дневници за покупки – включва всички документи за покупка за съответния месец
 • ДДС дневници за продажби – включва всички документи за продажба за съответния месец
 • Месечна ДДС декларация
 • VIES декларация
 • Специфична функционалност за обработка на ДДС, съгласно българското законодателство
 • INTRASTAT справка за получени стоки от компании в ЕС за съответния месец
 • INTRASTAT справка за изпратени стоки към компании в ЕС за съответния месец
 • Специфична функционалност за обработка на INTRASTAT, съгласно българското законодателство
 • Функционалност Булстат – за въвеждане на данни за клиенти и доставчици, както и за проверка за валидността на въведените данни

Разширена българска функционалност

В разработването на модул „Разширена българска функционалност” се вложени дългогодишният опит на Тим ВИЖЪН България и познанията ни за специфичните предизвикателства пред бизнеса в България, като същевременно решението отговаря на най-строгите изисквания и стандарти на Microsoft и е сертифицирано за работа с Microsoft Dynamics NAV.

 

Модулът включва функционалности, които са възприети като стандарти на добрата счетоводна практика в България, но не се изискват от българското счетоводно законодателство, както и функции, които правят системата по-гъвкава и съответно по-атрактивна за българските компании.

 

 • Кореспондиращи сметки
 • Справка „Главна книга“
 • Справка „Оборотна ведомост“
 • Справка „Оборотна ведомост по нива на аналитичност“
 • Справка „Хронология на счетоводна сметка“
 • Справка „Хронология на счетоводна сметка по нива на аналитичност“
 • Сторниране и копиране на регистри
 • Приходни и Разходни касови ордери
 • Експорт на генератор на справки в MS Excel
 • Справка „Инвентарна книга на дълготрайните активи”
 • Справка „Данъчен амортизационен план“

Труд и работна заплата

Модул „ТРЗ“ улеснява цялостно процеса на изчисляване на месечната заплата във компанията, създаване и извеждане на всички изискуеми от българското законодателство документи и генериране на необходимите за дейността отчети и справки в Word и Excel.

 

 • Изчисление на възнаграждения и бонуси
 • Работа със сменни графици
 • Изчисление на дължими осигуровки и данъци
 • Разпределение на служителите по групи, в зависимост от вид на договора, категория труд и други
 • Отчитане на вноски по застраховки, доброволно осигуряване, кредити, запори, дарения и други
 • Автоматично осчетоводяване на разходите и плащанията директно и в счетоводния модул
 • Изготвяне на файлове за преводи на плащанията в банков формат
 • Изготвяне на справки в Excel
 • Разпределяне на служителите и разходите им по зададени аналитичности
 • Изготвяне на файлове за регистрация на трудови договори, Декларация 1, Декларация 6, подаване на информация с описите на представяни документи за изплащане на парични обезщетения и помощи от ДОО

Автоматизирано управление на складови стопанства

Модул „Управление на складови стопанства“ използва като база основната функционалност на Microsoft Dynamics™ NAV за управление на склад и я разширява и допълва в следните направления:

 

Автоматизиране и контрол на работата в склада, посредством интеграция с hand-held и други външни устройства

 • Автоматична идентификация и проследяване на артикул до ниво партида/пале/контейнер с hand-held устройства.
 • Преброяване при получаване на артикул при сканиране на етикета от доставчика.
 • Генериране на адрес за складиране на всеки получен артикул, пале или контейнер.
 • Потвърждение за експедиция на правилен артикул чрез сканиране на артикул/клетка.
 • Вътрешно складови премествания: Генериране на вътрешно складови премествания в рамките на една или между няколко зони, с предложение за изходящи/входящи адреси на преместването за всяко пале/контейнер и задачи за преместване към конкретни мотокари.
 • Проверка на наличност: Сравнение на регистрираната в системата и реалната наличност на палети/контейнери по адреси.

 

Управление на качество

 • Регистриране на резултат от анализ на качеството по партида, сериен номер или контейнер и поддръжка на история на промените.
 • Зониране на склада, в зависимост от дейностите, които се извършват в съответната зона.
 • Указване на позволение и забрана за вход/изход на партида/сериен номер/контейнер от зоната.

 

Управление на работен поток

 • Дефиниране на логически зони (според типа операции, които се извършват в тях) и физически зони (напр. нискостелажни и високостелажни зони, зона от тип стек и др.).
 • Генериране на задачи към отговорните служители/машини.
 • Генериране на статистически справки за работата на склада.

Автопарк

Модул “Транспорт и логистика“ обслужва дейността на транспортните фирми, като поддържа:

 

 • Картотека на превозните средства
 • Следене срокове на документи (сертификати, застраховки и т.н.)
 • Следене на настъпилите повреди и щети по автомобили и водачи
 • Дефиниране на маршрути
 • Дефиниране на цени на маршрути
 • Обработка на пътни листове
 • Дефиниране на цени на маршрути и автоматизирано фактуриране
 • Следене на разходи по автомобили
 • Издаване на заповеди за командировка
 • Обработка на отчети за разход на водача
 • Следене на карти за зареждане на гориво (от веригите бензиностанции)
 • Импорт на данни за зареденото гориво от справките на основните вериги бензиностанции
 • Автоматизирано изписване на изразходваното гориво – на база разходни норми или реално отчетена консумация

 

Модулът позволява генерирането на справки по пътни листове, автомобили и шофьори:

 • Изминати километри
 • Разходи
 • Данни от бордовия компютър
 • Сертификати
 • Повреди/щети
 • Настройка на индивидуални справки на база данните за извършените курсове в системата

Разсрочване на приходи и разходи

Модул „Разсрочване на приходи и разходи” включва функционалност, която позволява лесно и бързо разсрочване още в момента на възникване на приход или разход. Това премахва необходимостта от ежемесечно установяване на тези разходи и приходи и последващото им признаване.

 

Функционалността може да се използва както през документите за покупка и продажба (например за фактури за годишен абонамент, застраховки, лицензи), така и през свободни операции (например за местни данъци и такси). За всеки документ се създава инивидуална схема за разсрочване на разходите за следващите периоди.

 

Предимства:

 • Работи се еднократно с всеки документ
 • Избягва се опасността да бъде пропуснат някой запис
 • Силно намалено време за обработка

 

Функционалността  може да се използва и за осчетоводяване на приходи и разходи за минал период, когато съответния документ е издаден в настоящия период.

Месечно приключване и разпределение на производствени разходи

Функционалността на модула позволява месечните обороти на избрани счетоводни сметки и по избрани параметри да бъдат приключвани в края на месеца. Обикновено се използва за приключване на сметките за приходи и разходи, но е възможно при необходимост да се използва и за други. Най-честото приложение на модула е използването му за изчисляване на пълна себестойност на продукцията (разпределение на общите/непреки разходи в себестойността на произведения продукт на база зададени алгоритми). Дава възможност за настройка на различни бази за разпределение на производствените разходи, в зависимост от нейната същност.

 

Кратко описание на функционалността на модула:

 • Автоматизирано приключване на приходните и разходните сметки по аналитични категории с помощта на пакетно задание
 • Изчисляване на пълна производствена себестойност, включваща разходите за материали, преките нематериални производствени разходи – амортизации, заплати, осигуровки, енергия и непреки производствени разходи – външни услуги и други разходи
 • Разпределение на общите разходи по звена:
  • На база фиксирани проценти (наеми, охрана, столова)
  • Пропорционално в зависимост от  вида на производственото звено (охлаждане, пречиствателна станция)
  • На база отчети за свършена работа (поддръжка)
 • Разпределение на непреките разходи върху себестойността на продукцията:
  • Общите разходи за всяко звено се разпределят само върху продукцията, преминала през него
  • При извършване на разпределението на непреките разходи могат да се използват различни ключове за разпределение, в зависимост от звеното (например количество, технологично време, труд)

 

Реализирани ползи

 • Формиране на пълна, точна и анализируема себестойност
 • Корекция на себестойността на продажбите
 • Вярна информация за печалбата от всеки продукт
 • По-лесно месечно приключване
 • Разпределение на разходи за реклама, маркетинг, транспорт и др.
 • Съпоставка на приходите и разходите по продуктови линии
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни