+359 2 976 13 13

Актавис България ЕАД

Актавис България ЕАД e част от глобалната Actavis Inc. - водеща международна компания във фармацевтичната индустрия, специализиралa се в разработка, производство и продажба на генерични, оригинални и биоподобни продукти.

 

Актавис България е най-голямата фармацевтична компания у нас по продажби в опаковки, производствен капацитет и продуктова гама. Компанията предлага изключително богато продуктово портфолио на българския пазар – над 290 позиции висококачествени генерични фармацевтични препарати за хуманна употреба, покриващи най-важните терапевтични групи. Производител е и на множество ОТС продукти (лекарства без рецепта), хранителни добавки и витамини.

 

Основни предизвикателства на проекта:

 

1. Внедряване на система за управление на складово стопанство:

Системата обхваща всички входящи и изходящи потоци и вътрешноскладови операции, автоматизация на складовите дейности (вкл. автоматизирано преразпределение на задачи при неравномерна натовареност на служители), управление на различни складови зони (карантинни зони, зони с изисквания за съхранение, високостелажни и др.) и пълно проследяване и управление на партиди и контейнери.

 

След внедряването на решението бяха постигнати следните ползи за компанията:

 

Минимизиране на времето за обработка на големи обеми от наличности с интензивно движение, благодарение на високата степен на автоматизация чрез използването на ръчни терминали (мобилни устройства);

 

Равномерно разпределение на натоварването между складовите служители и оптимизирани маршрути при извършване на складовите дейности;

 

Изключване на хартиената документация при работа в склада, благодарение на валидирането на складовата система по изискванията на Наредба 12 от Закона за лекарствата (за проследимост на складовите наличности);

 

Оптимизирано използване на складовото пространство чрез прилагане на система за приоритизиране при складиране и изписване на наличности.

 

 

2. Бюджетиране на разходи и формиране на пълна планова себестойност на продукцията:

Осигурява възможност за разпределяне на непреките производствени и непроизводствени разходи по различни, дефинирани от потребителите, ключове. Ключовете могат да изчисляват съотношения на база времена по производствени операции, машинни и работни центрове, количество произведена продукция, преки производствени разходи и др.

 

В резултат на проекта бяха успешно изпълнени изискванията на компанията за изчисляване на пълна производствена себестойност и възможност за формирането нa пълна производствена себестойност за бъдещи периоди. Постигнатите благодарение на това резултати се изразяват в:

 

Автоматизация на работата по бюджетирането;

Многократно снижаване на времето за бюджетиране на разходите;

Коректно формиране на плановата себестойност;

Възможност да бъде правилно оценено теглото на съответните видове разходи в общата себестойност на всеки артикул, което позволява предприемането на различни мерки за тяхното намаляване.

 

3. Интеграция на MS Dynamics NAV с PASSX – система за управление на производствените процеси:

Осигурява двупосочна връзка между двете системи, която позволява обмен на данни за производствения график, номенклатура, технологични маршрути и рецепти на произвежданата продукция, движението на запаси от материали и суровини към и от производствените цехове.

 

Преките ползи от тази интеграция се изразяват в:

 

Осигуряване на максимално качество и защита от грешки при производството на лекарствените средства;

Възможност за генериране на производствен график на база информацията от ERP системата;

Многократно намаляване на времето за ръчна работа на специалистите, отговорни за претеглянето;

Eдинна номенклатура на PASSX с номенклатурата в MS Dynamics NAV и автоматична синхронизация между двете системи;

Получаване, в онлайн режим, на реални данни за направената консумация по производствени поръчки.

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни