+359 2 976 13 13

Често задавани въпроси

Въпроси
Какъв е начинът да се осчетоводи фактура за доставка по ВОП, когато фактурата и протоколът за самоначисление трябва да са с дати в различни месечни периоди?

В случай, че фактура за ВОП трябва да бъде осчетоводена с дата в един период, а протоколът за самоначисление - в друг период, фактурата за доставката трябва да бъде с дата на осчетоводяване - съответният период за ДДС и да се използва разчетна сметка в редовете. Сумата по разчетната сметка се изчиства с дата от периода, когато е получена доставката чрез запис в Журнал свободни операции или запис за артикул/ДА. Ако фактурата за доставката се осчетоводи с дата на осчетоводяване, различна от датата на издадения ДДС протокол, то ще има разминаване на сумите за данъка по вътрешнообщностни придобивания в ДДС дневниците за покупки и продажби.

По какъв начин се начислява ДДС в други случаи, предвидени от закона (например - брак, липси, собствена употреба на стоки и т.н.?

ДДС в случай на брак, липси, собствена употреба на стоки и т.н. се начислява като се използва формата за ДДС протокол в модул Продажби. В реда на протокола се използва сметката за разход или разчет, по която се отразява съответно сумата на начисления данък (срещу кореспондираща сметка - сметката за ДДС продажби) и ДДС счетоводна група на артикул - OTHERS "Други случаи". Попълва се само полето за сума на данък.

Системата издава съобщение за грешка за липсваща настройка за ДДС групи при генериране на ДДС дневници.

Обикновено в този случай се касае за погрешно попълнена ДДС бизнес сч.група в карта на доставчик или клиент. Например - попълнена ДДС бизнес сч.група V0 за клиент от трета страна (V0 е ДДС група, която касае само доставчиците, а не клиентите и съответно за нея няма настройки за Продажби). В този случай потребителят може да зададе временно настройка, за да се генерира дневника и след подаване на ДДС декларацията, тази настройка да се премахне, за да не бъде използвана и в следващи периоди.

Как се процедира в началото на годината, при необходимост да се осчетоводи доставка от декември, която трябва да се включи в ДДС дневниците за януари?

В случаи като този, когато записът за доставката трябва да бъде с дата на осчетоводяване в един период, а да бъде включена в ДДС дневник за друг период, може да се използва разчетна сметка. Фактурата се осчетоводява като документ с януарска дата, за да се начисли ДДС за януари и документа да бъде включен в ДДС дневника за януари. С декемврийска дата на осчетоводяване се изчиства сумата от разчетната сметка и се осчетоводява запис в Журнал свободни операции или запис за артикул.

При осчетоводяване на ред в Журнал Свободни операции, системата извежда съобщение от типа: "Общ тип осчет. не трябва да бъде в Ред от журнал своб. опер. Име шаблон за журнал...,Име папка от журнал...,Ред ..."

Причината за тази грешка е наличието на зададена по подразбиране ДДС счетоводна група на артикули за някоя от използваните счетоводни сметки на реда. В този случай, системата пренася ДДС счетоводната група и в реда на журнала, в следствие на което системата изисква указване на стойност в поле "Общ тип осчет." (Покупка или Продажба), за да начисли ДДС. За да се осчетоводи записа без начисляване на ДДС, е необходимо да се изтрият попълнените автоматично ДДС счетоводни групи на реда (вкл. за кореспондиращата сметка), ако има такива.

Защо да си внедрим ERP система?

ERP решенията обединяват всички отдели и функционални области на компанията в едно интегрирано софтуерно решение, което обслужва нуждите на всеки един от тях. По този начин различните отдели използват едни и същи данни, лесно споделят информация и комуникират един с друг. Интегрираният подход на работа позволява автоматизация и оптимизация на бизнес процесите, повишаване на конкурентоспособността и огромна възвръщаемост на инвестициите.

Колко струва един ERP/CRM проект?

Цената на проектите по внедряване на системи за управление на бизнеса варира в зависимост от обхвата им - колко потребители ще използват системата, каква функционалност е необходима на клиента и т.н. За да бъде изготвена точна оферта за стойността на внедряването, е препоръчително да се направи среща с консултантите на Тим ВИЖЪН България, на която да могат да се запознаят по-подробно с бизнес процесите на компанията и нейните нужди.

Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни