+359 2 976 13 13

Често задавани въпроси

Въпроси
Грешки, свързани с деклариране на количество по допълнителна мерна единица.

В началото на всяка година, НАП актуализира номенклатурата с тарифни номера за целите на отчитането по Интрастат. За част от тарифните номера е зададено задължително отчитане на получено/експедирано количество в определена мерна единица. Това се прави в поле "Количество по допълнителна мярка" в Интрастат декларацията и в поле "Кол-во в Митническа ЕдМ" в MS Dynamics NAV. За артикулите с тарифни номера, за които се изисква деклариране на количество в допълнителна единица, полето е задължително за попълване, а за всички останали, полето трябва да е празно, за да бъде приет файла. Попълването на полето в Журнал Интрастат зависи от това дали за тарифния номер на съответния артикул в NAV е зададена изискваната от НАП допълнителна мерна единица. Ежегодно тарифните номера трябва да се проверяват и актуализират, за да са в съответствие с номенклатурата на НАП. За повече детайли, виж потребителско ръководство за изготвяне на Интрастат декларации

Как се генерират вътрешнообщностните придобивания и вътрешнообщностните доставки на дълготрайни активи в журнал Интрастат?

Системата не генерира тези редове автоматично. Те трябва да се въведат ръчно, след като са генерирани останалите редове за артикули. Попълват се ръчно и съответните полета за тарифен номер, количество, сума, държава на произход и т.н.

Грешки, свързани с тарифните номера на артикулите (несъществуващ тарифен номер)

В началото на всяка година, НАП актуализира номенклатурата с тарифни номера за целите на отчитането по Интрастат. Някои тарифни номера се премахват, а се въвеждат за използване нови. Ако тарифните номера в NAV не са актуализирани в съответствие с номенклатурата, то е възможно да са осчетоводени доставки/ експедиции с неактуални тарифни номера и това да бъде установено едва след генериране на редовете за Интрастат декларацията и подаване на файла. При наличие на подобна грешка, е необходимо да се създаде в системата и/или да се избере верният тарифен номер в картата на артикула и редовете в Журнал Интрастат да се изтрият и генерират наново. 

Как да извадим записи за получаване/ експедиране от минал период, които са осчетоводени след подаване на Интрастат декларацията за съответния период и трябва да се включат в декларацията за текущия

За да включите запис от минал месец в папката за текущия статистически период в Журнал Интрастат, е необходимо при стартиране на функция "Избор на записи" да се зададе начална дата - първият ден от миналия отчетен период. Записи, които са експортирани в минал период, няма да бъдат повторно генерирани в папката за текущия период. Ще се включат само записи от зададения период, които не са генерирани в друга папка.

При генериране на редовете в Журнал Интрастат не се включват записи за получавания/ експедирания от зададения период.

Възможно е записите да са генерирани в друга папка. В такъв случай те няма да бъдат извлечени повторно в текущата. Необходимо е да се филтрират по дата осчетоводяване записите в таблица "Intrastat Jnl Lines" и да се открие папката, в която са създадени, да се изтрият и създадат наново в папката за текущия статистически период.

При подаване на коригираща декларация не се разпознават транзакциите, за които се правят корекции. (изтрит или променен ред в Журнал Интрастат за подадена и приета декларация)

При създаване на редове за коригираща декларация, в някои случаи, потребителите променят директно информацията в редовете, за които е подадена и приета основна декларация. Това е грешен начин на коригиране, който прави невъзможно подаването на коригираща декларация от NAV. Изискването на НАП е при подаване на корекции за вече подадена основна декларация да се изпрати старият ред, по начина, по който е подаден в основната декларация и нов ред с правилната информация. Двата реда се маркират съответно като стар и нов. За подадени записи, които трябва да се изтрият от системата на НАП се процедира по същия начин - не се изтрива старият ред, а се подава наново със статус за изтриване. По този начин софтуерът на НАП може да разпознае старата транзакция и да актуализира информацията. 

Получаване на фатална грешка за невалиден формат на декларацията.
Възможно е да са експортирани записи, в които липсва попълнена сума или количество. В редовете в Журнал Интрастат не трябва да има нули в нито едно цифрово поле.
 
Друга възможна причина за тази грешка е десетичният разделител, използван във файла. Приетият десетичен разделител в Интрастат декларацията е десетична точка. Ако десетичният разделител в локалните настройки на компютъра на потребителя, който генерира дневниците е запетая, то при генериране на XML файла, данните се експортират със запетая и се получава фатална грешка. Необходимо е системният разделител да е десетична точка, поне към момента, когато създаваме xml файл за Интрастат декларацията. 
Имате нужда от помощ? Не се колебайте да се свържете с нас!Пишете ни